תנאי שימוש

משתמשים יקרים,

מסמך זה הינו הסכם מחייב בינך לבין חברת 13 דוט קום בע"מ (תקרא - "החברה"), המפעילה והבעלים של אתר האינטרנט Online-School (און ליין סקול) הנמצא תחת שם המתחם  http://www.online-school.co.il/ (או בכל שם מתחם אחר לפי העניין) וכן כל אפליקציה או אמצעי אחר במסגרתו יעמיד האתר את שירותיו למשתמשים בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק טלפונים סלולאריים, "טאבלטים" וכדומה (האתר, יתר האמצעים וכן מפעיליו יקראו לשם הנוחות יחדיו - "האתר". השימוש במונחים הנפרדים מעת לעת אין בו כדי לשנות מהגדרה זו)

הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לשני המינים כאחד. אתכן הסליחה בשל מגבלות השפה העברית.

אם הינכם גולשים באתר אתם נחשבים כמי שהסכימו מפורשות לתנאי שימוש אלו, ל"הצהרת הפרטיות" שבאתר ולכל מסמך משפטי אחר המופיע או מקושר באתר (יחדיו יקראו "תנאים אלו"), כאילו נחתמו על ידיכם בכתב וכן לכל שינוי ועדכון של תנאים אלו על ידי האתר מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא צורך לתת כל הודעה על כך.

תנאים אלו הם הסכם מחייב

 • בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו (בכל אמצעי מכל סוג שהוא), בקורסים שבו (כהגדרתם מטה), בכל תוכן שנמצא בו ובמי מהשירותים המוצעים בו הינכם מעידים על הסכמתכם לתנאים אלו ולכל יתר אותם מסמכים הנזכרים מעלה, בין אם קראתם אותם במלואם ובין אם לאו ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעתם. אנא קיראו אותם היטב בכל עת רלוונטית. אם אינכם מסכימים לדבר מה המפורט בהם – אנא אל תפעלו באתר שכן אתם כפופים להם.

פעילות האתר ופעילותכם בו:

 • האתר משמש במה וזירה מקוונת לידע רב תחומי, חינמי במרביתו ומאפשר לציבור הרחב ליהנות מקורסים מובנים ומסודרים שמוצגים באמצעות האתר על ידי מרצים שונים (כהגדרתם מטה)שהחליטו להעמיד לרשות ציבור המשתמשים [גולשים] את הקורסים שלהם. אופי השימוש באתר: האתר נועד לשמש אתכם לשימוש אישי-פרטי בלבד. חל איסור מוחלט לבצע כל שימוש מסחרי באתר, בקורסים ו/או ביתר שירותיו. כל שימוש אחר יחשב הפרת תנאים אלו, הפרת זכויות האתר (לרבות הפרת זכות היוצרים שלו), והפרת כל דין רלוונטי.
 • במסמך זה:
  • "קורס" משמעו כל שירות או תוכן שמרצה מעמיד בידי גולשי האתר, לרבות אך לא רק קורס שלם או חלקי, שיעור, הרצאה, הסבר, תוכן, טקסטים, תמונות, ציורים, שרטוטים, איורים, סרטונים וסרטוני וידאו, קטעי קול ואודיו, קבצים קוליים ומוסיקליים, תשובה, נתון, מידע, הסבר, הפניה, יצירה, עיצובים, אנימציה, חוות דעת, קובץ, קוד תוכנה, קישורים, בסיס נתונים, סימנים, סמלילים, וכדומה, בכל מדיה או אמצעי שהם. לכן, מקום בו נאמר במסמך זה "הקורסים" יש לקרוא "הקורס ו/או הקורסים וכן כל שירות אחר המסופק על ידי האתר בכל פלטפורמה שהיא".
  • "משתמש" או "אתם" הינו כל אדם ו/או גוף אחר העושה שימוש מסוג כלשהו באתר ו/או בנתונים ו/או בקורסים הנכללים בו ו/או בשירותים שבו, לרבות באמצעות צד שלישי הפועל מטעמו.
  • "מרצה" משמעו במסמך זה כל ספק מידע המפורסם באתר ואשר מציע את הקורסים והמידע באתר ו/או עקב הקשר שנוצר באתר, בלא שיהיה בכך משום מצג כלשהו אודות מידת מומחיותם, ניסיונם ו/או השכלתם בפועל. חשוב להדגיש שהאתר אינו מתחייב ואינו יכול להתחייב למומחיות, מקצועיות, אמינות או כל אלמנט אחר המשויך למרצים, ועליכם להקפיד היטב בבדיקת תכניהם והקורסים המועמדים לרשותכם.
 • חלק מן הקורסים ו/או הקישורים לקורסים אותם מעמיד האתר לרשותכם הינם חופשיים ובלא תשלום, חלקם מחייבים הרשמה וחלקם אף מחייבים תשלום באתר ו/או באתרים חיצוניים, הכל לפי שיקול דעתו של האתר והדבר עלול להשתנות בכל עת בלא צורך במתן הודעה מראש ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על האתר.
 • אף אם בשלב כלשהו איפשר האתר גישה חופשית לקורס כזה או אחר, הרי אין בכך כל התחייבות להוסיף ולאפשר גישה חופשית שכזו, והאתר רשאי להפסיק, לשנות ו/או לגבות תשלום בגין כל קורס מייד עם מתן הודעה על כך.
 • ההרשמה לאתר: ככל שתידרש הרשמה לאתר או למי מהקורסים, הרי בעת ההרשמה עליכם למלא את פרטיכם בהתאם למסכים המוצגים בפניכם. כמובן שהינכם חייבים למלא את כל הפרטים המתבקשים ולמסור פרטים נכונים.
 • האחריות המלאה על שמירת פרטי הכניסה לחשבונכם באתר בסודיות מוטלת עליכם בלבד. האתר לא יהיה אחראי לכל כניסה שאינה מורשית מכל מין וסוג שהוא לחשבונכם, ואתם תהיו האחראים הבלעדיים לכל כניסה לא מורשית שכזו ולכל נזק שהיא עלולה לגרום לכם, לאתר ו/או לאחרים.

הזכויות באתר ובתכניו:

 • הזכויות באתר ובתוכן האתר: הזכויות המלאות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (כגון זכויות היוצרים, סימני מסחר וכדומה) באתר עצמו, בעיצובו, בסימניו המאפיינים, בקוד שבבסיסו, ביצירת המאסף המרכיבה את האתר כמכלול ובשירותים שנכללים בו (בין אם בטקסט, בגרפיקה או בכל דרך אחרת) ("תוכן האתר") הינן בידי האתר. עם זאת, ככל שהתכנים הועלו לאתר על ידי צדדים שלישיים, כגון גולשים, הרי הגולשים נותרים הבעלים של כל תוכן כאמור שמועלה לאתר אך הם מעניקים לאתר בעצם העלאת התוכן אליו רישיון בלתי ניתן לביטול, כלל עולמי, שאינו מוגבל בזמן או במדיה כלשהי, לעשות כל שימוש בתוכן שיראה לאתר, לרבות עריכתו, שינויו, צירופו לתכנים אחרים וכדומה.
 • הזכויות בקורסים: הזכויות המלאות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (כגון זכויות היוצרים, סימני מסחר וכדומה) בקורסים המופיעים באתר (ובכל שירות אחר) שמועלים אליו על ידי צדדים שלישיים כמו המרצים הינן בידי אותם צדדים שלישיים. כל מרצה המעלה תוכן או קורס לאתר, מתחייב שלא לפגוע בזכויות של אחרים ומצהיר כי כל הזכויות בקורס הינן בבעלותו המלאה בלבד, והאחריות המלאה ביחס לכל אותם תכנים – אף הם עליו בלבד.
 • על כן, אסור כל שימוש בתוכן האתר ובקורסים אלא על פי הרשות שמעניק האתר בתנאים אלו, או בעל זכויות בקורס ספציפי. כל שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם ההרשאה שניתנה ביחס לאותו קורס ו/או ביחס לחלק מקורס, כל העתקה, הפצה או שימוש אחר בקורסים או בתוכן האתר אסורים אלא אם נכתב במפורש אחרת.
 • חל איסור מוחלט לערוך כל שינוי, להעתיק, לשכפל, לפרסם, למסחר, ליצור עבודה נגזרת, למכור, להעביר, להציג ולבצע כל פעולה אחרת בתוכן האתר ובקורסים.
 • רישיון השימוש: האתר וכל אחד מהמרצים מתיר לכם בזאת רישיון שימוש מוגבל מאוד בקורסים בלבד, אך ורק לשם צפייה וצפייה חוזרת באופן אישי בעצמכם בלבד, הכל לצרכים אישיים-פרטיים, שלא למטרות מסחריות כלשהן וכן שלא להפצה מסחרית או אחרת. הרישיון אינו כולל אף את הזכות להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, להטמיע, להציג בפני הציבור או להעמיד לציבור וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש.
 • רישיון שימוש זה אינו בלעדי, הוא עלול להיות בתשלום (כמוסבר ביחס לכל קורס רלוונטי) והוא יישלל אוטומטית בכל עת בה לא תעמדו בתנאים אלו או בכל תשלום שהאתר יבקש עבור מי מהקורסים.
 • האתר מקפיד על קיום כל הוראות החוק, מכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב, את זכויות היוצרים וסימני המסחר וכן כל זכות חוקית או חוזית של צד שלישי כלשהו.
 • אם אתה סבור, מטעם כלשהו, כי פורסם באתר תוכן כלשהו (לרבות כל קורס) הפוגע בך או בזכויותיך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו באמצעות טופס צור קשר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם ובאופן סביר ומקצועי.
 • בפניות כאמור אנא כללו בהודעתכם את הפרטים הבאים:
  • שימכם המלא וכתובת ליצירת קשר מקוון ולא מקוון עימכם.
  • הפניה (כולל קישור מדויק) לתוכן שפוגע בזכויותיכם לטעמכם, וכן הפניה באמצעות קישור לתוכן חיצוני אם הוא רלוונטי לפנייתכם. ככל שפנייתכם לא תאפשר לאתר באתר את התוכן אליו אתם מפנים – פנייתכם לא תטופל.
  • תיאור הפגיעה בזכויותיכם.
  • הצהרה הכוללת הצהרה על הזכויות הנכללות בפנייתכם (לדוגמא אם מדובר בהפרת זכויות יוצרים, הצהרה כי אתם מחזיקים בפועל בזכויות היוצרים בכל יצירה רלוונטית) וכן הצהרה כי כל העובדות המפורטות בפנייתכם נכונות.
 • עם זאת, בעת פנייתכם עליכם להביא בחשבון שפנייתכם עשויה להיות מועברת לצדדים שלישיים, כגון רשויות המדינה, מעלה התוכן שאתם סבורים שפוגע בכם או כל צד שלישי שהאתר יסבור שיש להביא לידיעתו את תוכן פנייתכם. האתר אינו מתחייב ולא ישמור על סודיות פנייתכם זו או פרטיכם.

השימוש באתר:

 • חל איסור לעשות שימוש באתר ובתוכן האתר –
  • באופן או למטרות שאינן חוקיות, למטרות תרמית או מטרות אחרות שיש בהן כדי לגרום נזק, טרדה, הטעיה או פגיעה אחרת כלשהי לאדם או גוף שהוא.
  • באופן העלול לאפשר, לעודד, לשדל, או להמריץ אחרים לפעול בניגוד לחוק.
  • באופן העשוי לגרום להפרת זכויות האתר, משתמשיו ו/או צדדים שלישיים (בין אם זכויות חוזיות או קנייניות), לרבות הזכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים, סימני מסחר וכדומה.
  • באופן שיש בו כדי לפגוע או להטריד אחרים או תוך הפרת פרטיותם של אחרים.
  • באופן מעורר מדון או פוגע באדם או גוף כלשהם.
  • באופן המאפשר, מעודד, משדל או ממריץ אחרים להפר כל דין או הסכם.
  • באופן העלול להטיל אחריות משפטית על האתר או לפגוע בדרך כלשהי במוניטין שלו.
  • באופן הכולל העלאת כל חומר פוגע ו/או שעלול לפגוע במוניטין של האתר.
  • באופן שיש בו כדי להפחית את הנאתם של אחרים מהאתר ומהקורסים (לדוגמא בלבד באמצעות התקפות מניעת שירות (DoS) וכד').
  • באופן הכולל החדרת קוד מחשב, תוכנה או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוסים), תוכנות ריגול (spy ware) ותוכנות עויינות אחרות (דוגמת סוס טרויאני, תולעים ויישומים מזיקים אחרים), בין אם לאתר או למחשביהם של משתמשים או מומחים אחרים.
  • באופן הכולל הפעלת כל תוכנת "רובוט" או סורק אחר של האתר ו/או מאגר הנתונים שבו. כן אסור לעשות כל שימוש באתר ו/או במאגר הנתונים שבאתר לכל מטרה שהיא, אלא בהתאם לרישיון שלמעלה.
  • באופן הכולל שימוש ו/או יצירת גישה לכל תוכן שברגיל היה מצריך סיסמה או תשלום על מנת לראותו, לעיין בו או להורידו.
  • באופן שיש בו כדי לפגוע באובייקטיביות או באמינות של האתר.
  • באופן שעל מנת לנתב, לספק קישור, להעביר או לאחסן כל חומר שהוא שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל קניין רוחני אחר של צד שלישי וכן כל חוק ו/או הסכם. לתשומת ליבכם – לחברה ולאתר מדיניות של הסרת כל חומר הפוגע בזכויות כאמור, שלא תגרע מאחריותכם על פי כל דין ועל פי מסמך זה.
 • האתר יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו, להפסיק או לסרב להעניק כל קורס וכן לחסום גישה של משתמש כלשהו לאתר או לחלקיו השונים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מוקדמת.
 • האתר עשוי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של הקורסים שבו, לגבות תשלום בעד קורסים מסוגים שונים לפי החלטתו הבלעדית, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר; הכל, בלא צורך להודיע על כך מראש בדרך כלשהי.
 • לא תהיה לך ולמי מהמשתמשים באתר ובשירותיו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ומי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי האתר להפסיק בכל עת את מתן הקורסים, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו, מבלי להודיע על כך מראש ומבלי שהדבר יקים עילת תביעה כלשהי כנגדו.

הגבלת אחריות האתר

 • האתר וכל הקורסים, תוכן, שירות, או נתון הנכלל בו ניתנים כמות-שהם ("as-is") בלא כל מצג או אחריות מכל מין וסוג שהוא ובלא כל התערבות, ביקורת או ניטור של האתר בתכנים אלו.
 • אין ולא תהיינה כל ערבויות או מצגים (מפורשים או משתמעים) ביחס לאתר, לקורסים, לתכנים המופיעים בו או הנכללים בו ולכל רכיב אחר שלו, לרבות אך לא רק העדר מצג מפורש או משתמע ביחס לאיכות הקורסים, אמינותם, זמינותם וזמינות האתר ותקינותו, מסחריותם (Merchantability), התאמתם לצרכי המשתמש או לכל צורך אחר, על היותם נקיים מכל הפרה של דין, הסכם או זכות צד שלישי כלשהו וכן על היותם נקיים מכל וירוס או תוכנה עוינת אחרת. השימוש באתר ובקורסים נעשה באחריותו המלאה של המשתמש.
 • אנא שימו לב כי כל הקורסים ויתר המידע באתר מועלה אליו על ידי המומחים למיניהם ונמצא באחריותם המלאה בלבד. לאתר אין השפעה על תוכן הקורסים ואינו אחראי או ממליץ בדרך כזו או על מומחיות מרצה כלשהו, יכולתו המקצועית, יסודיותו או כל אלמנט מקצועי אחר הקשור בהשכלתו, מקצועיותו או מומחיותו.
 • האתר אינו יכול ואינו לוקח על עצמו לפקח על או לבדוק בדרך כלשהי את הקורסים, והאחריות המלאה ביחס לכל קורס תהיה על מי שהעלה אותו לאתר ("המרצה"), ועליו בלבד, לרבות ביחס לכל טעות, חסר, אי התאמה, אי דיוק, שגיאה, עדכון או בעיה אחרת שתהיה בקורסים השונים ("פגמים"). האתר לא יהיה אחראי בדרך כלשהי לפגמים שיתגלו בתוכן האתר ובקורסים. על המשתמש מוטלת החובה לוודא אמינות ואמיתות כל מידע שנמסר לו והאתר אינו נוטל על עצמו אחריות לכך ואינו מתחייב אף לתקן כל פגם כאמור. אתם מתבקשים לבדוק היטב כל תוכן כאמור ולא להסתמך עליו אלא לאחר שווידאתם את נכונותו ואת התאמתו לצרכיכם.
 • אין בכל קורס, תוכן ו/או נתון המצוי באתר משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, כלכלית, בריאותית, רפואית, פנסיונית, ביטוחית, ניהול השקעות או התנהלות אחרת. כל החלטה בדבר השימוש בקורסים היא על אחריות המשתמשים בלבד.
 • יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. הקורסים אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. קורסים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים (לדוגמה: קורס בנושא החייאה אינו תחליף להשגת עזרה רפואית דחופה ומיידית). תכני הקורסים משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של יוצרם וכך יש להתייחס אליהם, בזהירות המתבקשת. אם תחליטו להסתמך על תכנים שפורסמו בקורסים, או לפעול על פיהם, חלה עליכם האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיכם ולתוצאותיהן.
 • האתר לא יהא אחראי לכל מחדל או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי או פנה לצד השלישי באמצעות האתר בדרך כלשהי.
 • ככל שתהיה כזו, הרי שהאתר לא יהא אחראי להתקשרות כלשהי שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיה אחראי לטיב, לאיכות ולכל אספקט אחר של המוצרים ו/או השירותים המוצעים והניתנים על ידי כל צד שלישי שהוא.
 • ככל שיש באתר תכני צדדים שלישיים (כגון גולשים) הגולשים המעלים אותם, אף אם האתר עשה בהם שימוש, וככל שתבקשו כי תוכן כזה או אחר ימחק מן האתר או יוסר, אנא פעלו לפי מדיניות ההודעה והסרה המתוארת מעלה.
 • האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיו. האתר אף אינו יכול להתחייב ואינו מתחייב לתפקוד או למבנה כזה או אחר ולפעילות רציפה ונקיה מתקלות.
 • האתר יוכל לשנות בכל עת כל רכיב מתוכן האתר, לרבות כל שירות או קורס. אופן הצגת הקורסים ותוכן האתר יהיה כפוף להחלטת האתר ויהיה ניתן לשינוי על ידו לפי שיקול דעתו.
 • האתר וכל מי מטעמו לא יהיה אחראי בכל דרך שהיא ולא יישא, במישרין או בעקיפין, בשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – אבדן נתונים, אבדן רווחים ועסקאות וכיוב') שיגרם כתוצאה מהסתמכות כלשהי על האתר, על מי מתכניו, על הקורסים שבו ועל כל נושא אחר הקשור בו, בין אם עקב פגמים בקורסים, חוסר יכולת להשתמש בקורסים, אי התאמת ו/או אי אספקת הקורסים ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בשימוש באתר ובקורסים.
 • ככל שהדין לא יאפשר את הגבלת אחריות האתר באופן האמור מעלה, יש לפרש סעיף זה באופן המצמצם ביותר את אחריות האתר ככל שהדבר ניתן ובכל מקרה האחריות הכספית של האתר לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא יעלו על סכום דמי המנוי ששולמו על ידי המשתמש לאתר משך שלושת החודשים שקדמו לכל אירוע הרלוונטי.
 • כל משתמש [גולש] מתחייב לשפות את האתר ו/או מי מטעמו, לרבות, עובדיו, מנהליו או כל גורם קשור אחר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרתו את תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה כל משתמש את האתר, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו ו/או הועלו לאתר, קישורים לאתר או כל פעולה אחרת או מחדל שביצעו או שנמנעו מלבצע.

קישורים:

 • קישורים לאתרים אחרים: האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים ו/או לדפי מכירה באתרים חיצוניים. קישורים אלו נועדו לנוחותכם בלבד. האתר אינו קשור או שולט בתכנים ובמידע המופיעים באתרים אליהם מובילים קישורים אלו או שניטלים מהם ואינו נושא באחריות כלשהי לתכנים המופיעים שם. גם אם לעיתים תתכן התקשרות בין האתר לבין אותם אתרים מקושרים, אין בציון קישורים אלו באתר משום אישור לתוכן המופיע בהם בדרך כלשהי או נטילת אחריות אחרת ביחס אליהם. במידה ונתקלתם בקישור אשר התכנים בו פגומים, אינם חוקיים, פוגעים, מפרים זכויות או בעייתיים מסיבה אחרת – אנא עדכנו אותנו בהקדם באמצעות טופס צור קשר.
 • אין בהופעת קישור כזה או אחר משום כל הסכמה או המלצה על תוכן או עמדה המצויים באתר המקושר, אין להעיד על הסכמת האתר לתכנים אלו או על התאמה כלשהי שלהם ויתכן שהם לא יענו לצרכיך או שתמצא אותם מקוממים ו/או פוגעים.האתר אינו אחראי לתכנים אליהם מוליכים הקישורים שבאתר  או לכל שימוש שיעשה בהם.
 • כמו כן, אין התחייבות כי כל הקישורים שיופיעו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, ואנו רשאים להסיר מהאתר בכל עת כל קישור הנמצא בו או לשנותו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 • הצגת עמודי ותוצרי האתר במקומות אחרים: אין להציג את דפי האתר באתרים אחרים בשום צורה, ואין לבצע כל קישור עמוק לדפי האתר או הצגה אחרת של האתר באופן שלא יכלול את כל הפרסומות המופיעות בדפי האתר באמצעות עקיפתן. כך גם חל איסור על הצגת תוצרי האתר והשירותים באתרים אחרים כלשהם.
 • איסור לקשר: אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים השנויים במחלוקת, תכנים המנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

פרסומות

 • האתר לא יישא באחריות כלשהי לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באמצעות האתר או בקורסים.
 • פרסום באתר או במי מהקורסים אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד האתר, לרכוש את המוצר או השירות המוצג בו או לעשות שימוש אחר כלשהו בשירות או במידע המוצג באתר או בפרסום.
 • כל האמור בתנאי שימוש אלו ביחס להגבלת אחריות מפעיל האתר יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים.

שינוי בתנאים אלו:

 • האתר רשאי לשנות תנאים אלו (לרבות כל ההסכמים האחרים הנכללים בו) בכל עת, לפי שיקול דעתו ומבלי ליתן כל הודעה על כך למשתמשים.
 • עם זאת, בעת שינוי תנאים אלו יצוין תאריך התנאים החדשים בראש עמוד זה, ובתחתיתו יהיה קישור תנאים הישנים. עליכם לבדוק מעת לעת את פרטי תנאים אלו ואת פרטי כל הסכם או מסמך רלוונטי אחר המתייחס אליכם, על מנת לוודא את תנאיהם.
 • כל שימוש שייעשה באתר לאחר עדכון התנאים, יחשב כהסכמה לתנאים החדשים.

הסמכות והדין:

 • מקום השיפוט הבלעדי ביחס לכל טענה המתייחסת לאתר, לשימוש בו, לתנאים אלו או לכל סכסוך אחר הקשור עם האתר ידון בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד, והדין החל יהיה הדין הישראלי בלבד.

התיישנות:

 • קיצור תקופת ההתיישנות: המשתמשים מסכימים בזאת, כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד האתר תוגבל בתקופה של 12 חודש |שנה) ממועד היווצרות העילה, ויש לראות בסעיף זה משום הסכם לתקופת התיישנות לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, לאור אופי השימוש באתר. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

הסבת האתר:

 • האתר ובעליו שומרים על זכותם למכור את האתר או את תכניו, את הגוף המנהל או את עסקיו, את כל אחד או יותר מפעילויותיו העסקיות וכן כל מאגר נתונים הנשמר באמצעותו לכל גוף שהוא בלא צורך בקבלת הסכמת המשתמשים לפעולה זו, שכן הסכמתכם ניתנת בזאת עם אישור תנאים אלו.
 • לא יהיה בכך כדי להקים טענה או תביעה כלשהי כנגד האתר או מי מטעמו.
 • כמו כן רשאי האתר להסב תנאים אלו ויתר ההסכמים באתר לכל גוף שלישי אחר ואף הסבה זו לא תקים טענה או תביעה לצד כלשהו.

שונות:

 • ביטול הסכם זה: בכל מקרה בו בית משפט מוסמך יקבע כי תנאים אלו ויתר ההסכמים באתר, כולם או חלקם, אינם ברי תוקף או שיש לשנותם, יוחלפו סעיפיהם בסעיפים שתוכנם קרוב ככל האפשר לתוכן סעיפי ההסכמים. יתר סעיפיהם יוותרו בתוקפם.
 • ויתור: ויתור של צד על זכות המוקנית לו, לא ילמד על ויתור כלשהו על זכות אחרת כלשהי.

יכולות השפעה

גרפיקה ועיצוב

חשמל ואלקטרוניקה

בחינות מה"ט

עסקים

לקבלת הסיסמה הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה בעת הרישום    
שלח
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
דוא''ל
סיסמה
אימות סיסמה

נא הקלידו את הקוד המופיע